hoànglonghải

hoànglonghải – Cầu không vận Bá Linh

(R.D September/ 1978)             Richard Collier  tuệchương dịch Xin nói vài lời:             Có hai sự kiện quan trọng của cuộc “Chiến Tranh Lạnh”: Bắt đầu và sụp đổ. Bắt đầu là vào lúc 6 […]