*Độc Cô Hồng

Bích Huyết Can Vân

Độc Cô Hồng Tướng Cướp Liêu Đông Nhất Kiếm Động Giang Hồ Chấn Thiên Kiếm Phổ Giang Hồ Thập Tam Đao Huyết Thư

*Độc Cô Hồng

Cửu Chưởng Huyền Công

Độc Cô Hồng Huyết Thư Ân Oán Quan Trường Chấn Thiên Kiếm Phổ Bích Huyết Can Vân Giang Hồ Thập Tam Đao

*Độc Cô Hồng

Giang Hồ Thập Tam Đao

Độc Cô Hồng Bích Huyết Can Vân Ân Oán Quan Trường Tướng Cướp Liêu Đông Nhất Kiếm Động Giang Hồ Chấn Thiên Kiếm Phổ

*Độc Cô Hồng

Huyết Thư

Độc Cô Hồng Chấn Thiên Kiếm Phổ Nhất Kiếm Động Giang Hồ Bích Huyết Can Vân Giang Hồ Thập Tam Đao Ân Oán Quan Trường

*Độc Cô Hồng

Ma Ảnh Huyền Cơ

Độc Cô Hồng Tướng Cướp Liêu Đông Nhất Kiếm Động Giang Hồ Chấn Thiên Kiếm Phổ Bích Huyết Can Vân Giang Hồ Thập Tam Đao

*Độc Cô Hồng

Nhất Kiếm Động Giang Hồ

Độc Cô Hồng Huyết Thư Bích Huyết Can Vân Ân Oán Quan Trường Phấn Diện Độc Lang Chấn Thiên Kiếm Phổ

*Độc Cô Hồng

Phấn Diện Độc Lang

Độc Cô Hồng Nhất Kiếm Động Giang Hồ Giang Hồ Thập Tam Đao Chấn Thiên Kiếm Phổ Ma Ảnh Huyền Cơ Tướng Cướp Liêu Đông

*Độc Cô Hồng

Tướng Cướp Liêu Đông

Độc Cô Hồng Phấn Diện Độc Lang Chấn Thiên Kiếm Phổ Nhất Kiếm Động Giang Hồ Cửu Chưởng Huyền Công Bích Huyết Can Vân

*Độc Cô Hồng

Chấn Thiên Kiếm Phổ

Độc Cô Hồng Tướng Cướp Liêu Đông Ma Ảnh Huyền Cơ Bích Huyết Can Vân Ân Oán Quan Trường Huyết Thư

*Độc Cô Hồng

Ân Oán Quan Trường

Đáng lý hắn là một gã thanh niên khá tuấn tú. Vì bằng vào đôi mắt sáng, bằng vào khổ mặt thon dài, bằng vào vóc dáng hiên ngang của gã, đã nói lên được […]