Bùi Anh Trinh – HIỆN TƯỢNG TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA

Tự diễn biến nghĩa là dần dần xa rời chủ nghĩa Cọng sản. Tự chuyển hóa nghĩa là nghiêng dần về chủ nghĩa Tư sản dân tộc.

Trước đây CSVN gọi khuynh hướng dần dần chuyển đổi chế độ là “diễn biến hòa bình”. Nhưng hễ ai bàn tới diễn biến hòa binh thì bị gán cho là chạy theo thế lực thù địch.  Vì vậy khi ông Nguyễn Tấn Dũng hô hào chuyển đổi chế độ thì trong hàng ngũ cán bộ CSVN tránh dùng từ “diễn biến hòa bình” mà dùng từ “chuyển đổi thể chế”, “cải tổ”, hay “cải cách”.

Đến nay, do vì Nguyễn Tấn Dũng buông tay chịu thua cho nên Bộ chính trị CSVN mất phương hướng.  Ông Nguyễn Phú Trọng và những người còn lại tạm dừng kế hoạch của ông NTD để dọ dẫm tìm kế sách mới.  Trong khi chờ đợi có kế sách mới thì lo tập trung giữ vũng ổn định an ninh, ổn định kinh tế tài chánh và ổn định tư tưởng.

Về phần ổn định tư tưởng thì CSVN đặt tên cho chủ trương của Nguyễn Tấn Dũng là “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, tức là đồng nghĩa với “diễn biến hòa bình”.  Đồng thời Trung ương cũng ra nghị quyết ngăn cấm.  Sau đây là lược lại nguyên văn của đoạn II và đoạn IV của Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XII :

 1. Nhận diện những biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa :

Có 9 biểu hiện :

 1. Phủ nhận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
 2. Đòi thực hiện thể chế tam quyền phân lập.
 3. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng
 4. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ
 5. Đòi “phi chính trị hoá” quân đội và công an
 6. Truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập
 7. Xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng
 8. Bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng
 9. Gây chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước
 10. Giải pháp ( đối phó của Trung ương ĐCSVN )

Có 29 giải pháp đối phó, gồm 4 lãnh vực :

(1/1).  Nâng cao nhận thức và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.  Bồi dưỡng trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ,

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Nâng thế nào đây? Lấy gì mà nâng? Đã nâng mấy chục năm nay rồi mà nó cứ càng ngày càng đi xuống.

(1/2).  Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.  Đổi mới phương pháp dạy và học lý luận chính trị. 

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Tích cực đấu tranh thì đã tích cực mấy chục năm nay rồi.  Còn phương pháp giảng dạy mới là gì?  Có ai biết phương pháp mới không?

(1/3).  Xây dựng mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Xây dựng quan hệ như thế nào?  Dân họ đâu có tin nữa đâu mà xây?  Càng nói thì họ càng cười chứ ích gì?  Thậm chí càng thân với dân thì dân càng khuyên mình nên từ bỏ Cọng sản.

(1/4).  Nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới: Thì cũng có khối gương rồi đó, nhưng có gương nào ra hồn đâu? Chỉ có gương “hãy làm người tử tế” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng thì không ăn thua. Còn gương của Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp thì hết thiêng rồi.

(1/5).  Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình.  Quy định lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, các ngành định kỳ hoặc đột xuất.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Lấy phiếu tín nhiệm của ai ? Tôi bỏ phiếu tín nhiệm cho anh rồi anh bỏ phiếu tìn nhiệm cho tôi, chúng ta tín nhiệm nhau?  Rốt cuộc phe nhiều phiếu nhất có phải là phe đúng nhất hay không?  Hay là phe nhiều phiếu nhất lại sai trái nhất?

(1/6).  Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan trong công tác phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.  Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, , tuyên truyền.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới : Thì biết bao nhiêu đồng chí nhà báo bị mất nồi cơm vì khui tham nhũng hoặc gần xa phê bình lãnh đạo.  Có dại mới đi mó d. ngựa.

(1/7).  Xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Chống lại thế lực thù địch bằng xây dựng lý luận sắc bén thì thế lực thù địch nó cười cho.  Nó nắm sự thực đằng cán thì mình lý luận sao lại?

(1/8).  Xử lý nghiêm những cá nhân, nhóm người cấu kết với nhau, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Xử lý nghiêm là xử lý như thế nào? Bắt nhốt nó chăng?  Thì cũng bắt nhốt biết bao nhiêu rồi mà có hết được đâu?  Vả lại dân chủ và nhân quyền nằm trên đầu môi của toàn dân.  Chỗ đâu mà nhốt cho hết toàn dân?

(1/9).  Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Khắc phục bằng cách nào? Tập trung thì đã tập trung rồi, giám sát thì cũng giám sát rồi.  Nhưng mà xa dân thì vẫn cứ xa !

(1/10). Luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Chỉ tổ đẻ ra nạn chạy chọt luân chuyển đến chỗ tốt.  Còn người có khả năng nhưng không có tiền thì đi vùng sâu, vùng xa !  Ngoài ra dọn ổ cho người tới nằm thì ai mà dọn. Còn người sau thấy người trước dọn ổ sẵn thì nằm.  Nằm xong thì chẳng tội gì làm đẹp cho người sau nữa hưởng.

(2/1). Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền.  Miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Ai đánh giá người nào làm việc được người nào không?  Nếu để cho xếp đánh giá thì đứa nào đem tiền riêng về cho xếp là làm việc được?  Còn đứa nào cản trở sai trái của xếp thì đứa đó không làm việc được?

(2/2). Rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch. Tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền , chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt .

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Cái tụi công khai minh bạch thì nó đi theo ông Khổng Tử lên bàn thờ rồi. Còn cái tụi rửa tiền thì nó đâu có ngu mà ký chi phiếu !

(2/3). Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới chính sách tiền lương.  Thực hiện chính sách nhà ở nhằm tạo động lực cho cán bộ.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Đợi tới phiên mình có lương cao, có nhà ở thì chế độ chắc đã sụp rồi.  Chi bằng kiếm chác ngay bằng cách đục khoét mà không ai biết thì có phải tiện hơn không?

(2/4). Tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Nhà nước không quản lý sản xuất kinh doanh thì còn gì là Xã hội Chủ nghĩa? Bộ tính chuyển sang Tư sản dân tộc chăng?

(2/5). Khắc phục ngay tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” không lành mạnh, với động cơ không trong sáng.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Khắc phục thì cũng đã khắc phục mấy chục năm nay rồi, nhưng nó càng ngày càng tệ hơn chứ không khá hơn.

(2/6). Bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Thế nào là sự trong sạch về chính trị trong nội bộ ?  Lấy gì để bảo đảm sự trong sạch, nếu có?

(3/1). Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng.  Khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả. 

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Lâu nay có đứa nào ban hành văn bản không đúng đâu? Thế nào là ban hành không đúng ?  Khen bằng cái gì?  Bằng tiền? Bằng giấy khen?

(3/2). Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả. Xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, … không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Nhưng mà vấn đề là ai giám sát ai và công khai với ai? Cấp dưới giám sát cấp trên hay cấp trên giám sát cấp dưới?  Nếu cấp trên cấp dưới cùng một ruột ăn cắp thì sao?  Không cho dùng người nhà thì tôi dùng người nhà của anh rồi anh dùng người nhà của tôi.  Cũng vậy thôi.

(3/3). Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan thường trực về phòng, chống tham nhũng. Nghiên cứu việc tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của ủ kiểm tra các cấp.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Thì ai có thẩm quyền hơn ông Tổng bí Thư, nhưng ông Tổng bí thư còn sợ ném chuột vỡ bình quý thì làm sao mà chống? Vả lại có thấy tham nhũng ở chỗ nào đâu mà chống ?  Đợi lúc tham nhũng lòi mặt mới chống thì nó đã trốn rồi.

(3/4). Tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm.  Ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Nó bỏ trốn mà nó không cho tôi biết thì tôi có tội không? Nó vi phạm nhưng mà tôi không thấy có dấu hiệu gì hết thì tôi có bị tội không?

(3/5). Tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Bây giờ mới tập trung xử lý dứt điểm sao? Còn từ trước tới nay thì không tập trung? Không dứt điểm?  Vậy thế nào là tập trung, thế nào là dứt điểm?  Và chỉ tập trung dứt điểm những vụ nghiêm trọng còn những vụ không nghiêm trọng thì sao?

(3/6). Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.  Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đồng thời, tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Vậy ra lâu nay vẫn có những người không đủ tư cách đảng viên nằm trong đảng?  Giờ đây thì phải đưa họ ra ngay, nhưng thế nào là không đủ tư cách ?

(3/7). Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản.  Giám sát việc tăng giảm tài sản của cán bộ, đảng viên.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Thế nào là thực hiện nghiêm? Lâu nay cũng thực hiện nhưng chắc là không nghiêm ?  Nghĩa là đặt ra chuyện kê khai cho có?

(3/8). Xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Giờ đây mới xử lý ? Tức là lâu nay không xử lý?

(4/1). Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Nhân dân xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng cách nào đây? Bằng cách kêu gọi tự diễn biến có được không?

(4/2). Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc.  Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Mặt trận Tổ quốc mà giải quyết dứt điểm những bức xúc của dân được sao?  Bằng cách nào?

(4/3). Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Nghĩa là lâu nay Quốc hội và Hội đồng nhân dân không có hiệu quả? Bây giờ nâng chất lượng của Quốc hội bằng cách nào? Ai nâng ?

(4/4). Đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.  Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Đối thoại trực tiếp mà xử lý được kiến nghị của nhân dân sao?  Ai đối thoại và ai xử lý?

(4/5). Khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Suy nghĩ đơn giản của cán bộ cấp dưới:  Làm như vậy thì người dân được cái gì?  Chuốc lấy sự thù oán của cán bộ Đảng là điều chớ dại. Rồi lỡ như người dân cũng thích cán bộ tự chuyển biến, tự chuyển hóa thì họ có nên tố giác không?

KẾT LUẬN

Tóm lại, nghị quyết trên đây giải quyết mọi việc rất đơn giản; giống như dân đói thì cho ăn, dân khát thì cho uống, dân lạnh thì cho mặc ấm, dân bệnh thì cho uống thuốc, dân khóc thì bịt miệng lại …Nhưng lấy cơm ở đâu cho ăn, thuốc ở đâu cho uống, làm cách nào bịt miệng… thì không nói được (sic).

Nghị quyết Trung ương đảng là một văn bản có giá trị hạng nhất trong chế độ Cọng sản. Nhưng giờ đây Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 ĐCSVN cho thấy tự nó không có một chút giá trị nào.  Từ đó suy ra hiện nay lãnh đạo Trung ương ĐCSVN cũng chẳng có một chút giá trị nào.

Tự thân lãnh đạo CSVN không có bản lĩnh cho nên họ không có thực lực.  Từ thời HCM họ luôn luôn dựa dẫm vào các nước lớn, thậm chí thực hiện mưu đồ của các nước lớn mà bất kể tổn hại đến sinh lực của dân tộc.  Nhưng rồi Trung Cọng trở mặt với họ năm 1979 và Nga cũng buông tay với họ năm 1990 cho nên họ lại tìm cách dựa vào Mỹ và thế giới Tư bản từ năm 1995.

Đến nay, giống như con tắc kè đổi màu, họ cũng tự đổi màu cho tiệp với công cuộc làm ăn với thế giới tư bản.  Pha đổi màu sau cùng là chương trình chuyển đổi thể chế của Nguyễn Tấn Dũng.  Ông này dựa vào miếng mồi TPP của Mỹ mà hô hào cải cách cho phù hợp với lề thói làm ăn tư bản, mà trong đó quan trọng nhất là trả lại quyền tư hữu.  Nhưng rồi miếng mồi TPP đã thực sự trở thành hư ão sau khi ông Trump lên làm Tổng thống nước Mỹ.

Có nhiều người hy vọng rằng lãnh đạo CSVN lại sẽ đổi màu chuyển theo Trung Cọng;  nhưng chính bản thân Trung Cọng cũng đã quá ngán với tên đàn em sớm đầu tối đánh, trở lòng trở dạ như lật bàn tay.  Nếu giờ Trung Cọng có đưa bàn tay ra cho CSVN thì cũng chỉ là bàn tay lông lá đầy máu.

Vừa qua nhân vật số 2 của CSVN là ông Đinh Thế Huynh đã bỏ ra 3 ngày đi Bắc Kinh và 5 ngày đi Washington để thăm dò tình hình.  Để rồi khi ông trở về thì ông Nguyễn Phú Trong ký Nghị quyết Trung ương 4, Khóa 12;  chỉ đưa ra những đối sách ầu ơ ví dầu.

Trong khi đó mối nguy của nước Cọng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phải là diễn biến hay chuyển hóa, mà là thế lực của các nhóm lợi ích càng ngày càng chi phối hệ thống tài chính và khối doanh nghiệp nhà nước.

Các nhóm lợi ích được hình thành và phát triển trong 8 năm cầm quyền của ông Nguyễn Tấn Dũng.  Hiện nay tầm cỡ của các nhóm lợi ích đủ để đáp ứng với yêu cầu của cái bánhTPP, đồng thời cũng đủ khả năng để khuynh loát hệ thống tài chính của chính quyền CSVN.

Nhưng nếu TPP không thành hình thì các nhóm lợi ích sẽ xoay ra cắn xé nhau và cắn xé cả hệ thống tài chính nhà nước.  Giờ đây một khi biết được ông Trump sẽ hủy bỏ TPP thì các nhóm lợi ích sẽ đua nước rút cho “lợi ích nhóm” của mình.  Nghĩa là chế độ sẽ sụp đổ trong tương lai gần nhưng không phải vì tư tưởng chính trị của thế lực thù địch, mà là do rệu rã từ trong xương của ĐCSVN.

BÙI ANH TRINH

Chú thích : http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20161031/toan-van-nghi-quyet-trung-uong-4-khoa-xii/1211059.html

Đã xem 13156 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments