Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Địa chủ phản động ác ghê” đăng báo Cứu quốc số 2459

Thời gian: 2 – 11 – 1953

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Địa chủ phản động ác ghê” đăng báo Cứu quốc số 2459

http://www.baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/3361/PreTabId/503/Default.aspx

Nội dung sự kiện:

         Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Địa chủ phản động ác ghê, ký bút danh Đ.X, đăng báo Cứu quốc, số 2459, tố cáo tội ác của một số địa chủ phản động đã câu kết với thực dân và bù nhìn để phản dân, phản nước, mưu phá hoại chính sách ruộng đất của Chính phủ. Chúng là bọn “mặt người dạ thú” và tội ác của chúng là “tuyệt vô nhân đạo”.

Nguồn trích:

– Báo Cứu quốc, số 2459, ngày 2-11-1953.

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t.5, tr.388-389

Thời gian: 21 – 2 – 1954

Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài: “Đàn bà dễ có mấy tay…”, đăng báo Nhân dân, số 167

http://baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/3426/PreTabId/465/Default.aspx

Nội dung sự kiện:

          Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đàn bà dễ có mấy tay…“, đăng báo Nhân dân, số 167.

          Qua câu chuyện về mụ địa chủ Ban ở xã H.S, bài báo nêu lên những thủ đoạn gian ác của bọn địa chủ chống phá phong trào phát động quần chúng giảm tô. Nhưng “vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn”, bà con nông dân rất tỉnh táo và đã đập tan âm mưu của chúng. Chị em phụ nữ cũng hăng hái góp nhiều sáng kiến vào việc tăng gia sản xuất, đóng thuế nông nghiệp, đi dân công, phòng gian bảo mật.

Nguồn trích:

– Báo Nhân dân, số 167, từ ngày 21 đến ngày 25-2-1954.

– Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t.5, tr.426-427.

hồ chí minh

toàn tập

7

1953 – 1955

Xuất bản lần thứ hai

BàI NóI CHUYệN TRONG BUổI KHAI MạC

LớP CHỉNH HUấN CáN Bộ ĐảNG, DÂN,

CHíNH ở CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

…Bây giờ các cán bộ trong Đảng, các cơ quan, các ngành đứng về phe nào?

Chắc chắn đi! Dứt khoát đi! Đứng về phe nông dân hay địa chủ? Chắc các chú các cô cũng biết: đế quốc dựa vào lực lượng nào? Việt gian, phong kiến, địa chủ.

Mấy tên Việt gian là ai? Đều là phong kiến địa chủ, có một số là tư sản mại bản.

Sức kháng chiến, sự hy sinh trước mặt trận nhiều nhất là ai? Là bần cố nông.

Đứng về phe nào?

Đứng về phe hy sinh người, của cho kháng chiến hay đứng về phe theo đế quốc phản kháng chiến?

Đứng về phe tương lai, phe cách mạng hay đứng về phe quá khứ, phe phản động?

– Đấy là lập trường, phải dứt khoát, không được đứng giữa. Các cô các chú nghĩ cho kỹ….

Nói ngày 6-2-1953.

lưu tại

Viện Lịch sử Đảng.

BàI NóI TạI LớP

CHỉNH ĐảNG TRUNG ƯƠNG KHOá 2

…Bây giờ nói đến tình, đến nghĩa:

Có người nói: người cộng sản là vô tình, là bất hiếu. Con làm cách mạng có khi phải bỏ cả bố mẹ. Cái đó có không? Có.

Người kiên quyết cách mạng nhất lại là người đa tình, chí hiếu nhất. Vì sao? Nếu không làm cách mạng thì chẳng những bố mẹ mình mà hàng chục triệu bố mẹ người cũng bị đế quốc phong kiến giày vò.

Mình không những cứu bố mẹ mình mà còn cứu bố mẹ người , bố mẹ của cả nước nữa.

Phải hiểu chữ hiếu của cách mạng rộng r•i như vậy.

Về tình cũng thế.

Con người dù là xấu, tốt, văn minh hay d• man đều có tình.

Người cách mạng hiểu tình một cách .

Nói vào tháng 3-1953.

Sách Phát huy tinh thần

cầu học, cầu tiến bộ,

Nxb Sự thật, Hà Nội, 1960,

tr.21-25.

CHúNG TÔI VữNG TIN VàO THắNG LợI

CUốI CùNG CủA MìNH

(Thư từ Việt Nam)

Hằng năm, vào cuối tháng 6, chúng tôi thường điểm lại những kết quả của sáu tháng đ• qua và chuẩn bị kế hoạch cho sáu tháng sắp tới. …

…Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, Đảng có khoảng 5.000 đảng viên. Phần lớn những đồng chí đó vừa ra khỏi các nhà tù của Pháp ở Côn Đảo, Lao Bảo, Sơn La, v.v.. Trong số ấy có người đ• ở tù 15-17 năm.

Từ năm 1946, Đảng đ• phát triển nhanh có khi quá nhanh. Đến cuối năm 1950, Đảng đ• có gần 700.000 đảng viên.

…Hội nghị kết thúc, các đại biểu được phân chia thành hai đoàn, đ• đi thẳng về nông thôn trong hai vùng nhau. Mỗi đoàn được chia thành nhiều đội. Mỗi đội có khoảng 12 đến 15 người và phụ trách một làng nhất định.

…Công tác của các đội được tiến hành theo từng giai đoạn: đến thăm nông dân nghèo và nói chuyện với họ, nghiên cứu tình hình trong làng. Giải thích cho những nông dân đó nguồn gốc sự nghèo khổ của họ và cùng họ bàn bạc cách đấu tranh chống lại sự nghèo khổ đó. Giải thích chính sách ruộng đất của Đảng và Chính phủ. Lựa chọn những người tích cực trong số nông dân. Trong các cuộc hội họp, khuyến khích nông dân nói lên sự áp bức và bóc lột mà họ phải chịu đựng, thức tỉnh lòng căm thù của họ đối với bọn địa chủ.

…Khi tất cả những việc đó đ• làm xong, người ta tổ chức một cuộc mít tinh. Người ta dẫn những địa chủ có tội với nông dân tới. Nông dân – những nạn nhân của chúng, với chứng cớ trong tay, đ• công khai buộc tội chúng.

Cuối cùng, toà án nhân dân xét xử và quyết định. Những kẻ có tội đ• buộc phải trả lại cho nông dân những số tiền bất hợp pháp do phát canh thu được, số tiền công bị giữ lại một cách bất hợp pháp, trả lại những ruộng đất đ• bị chiếm đoạt một cách gian lận, v.v..

Trong trường hợp bị cáo còn phạm những tội nghiêm trọng hơn, toà án nhân dân có quyền kết án đến mức tử hình.

…Phần đông các địa chủ đều rất xảo trá và nham hiểm. Có những kẻ đ• phạm những tội ác khủng khiếp cho đến nay vẫn che giấu được vì nông dân không dám tố cáo ra…

Tháng 7 năm 1953

DIN

Tuần báo Vì một nền hoà bình

lâu dài, vì một nền dân chủ

nhân dân, bản tiếng Pháp,

số 250, ngày 21-8-1953.

– Cuộc Chiến Hồ Chí Minh Chống Dân Tộc Việt Nam –

http://www.vietnamdefence.info/hochiminhchongdantocvn43.htm

Lời giới thiệu (tiếp theo) của

Rồi để tiếp tục công trình của Lãnh tụ (đánh phá hầu nô dịch Dân tộc), đồng đảng của ông đã ngụy tạo ra cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” sau khi toàn bộ lý thuyết của Mác, Lênin, Stalin đã hoàn toàn bị phá sản ở Liên xô và Đông Âu các năm 1989-1991 (ch. 6). Thật ra, HCM chỉ là con vẹt của Stalin (ch. 7), hoàn toàn lặp lại lời nói và hành động, lấy lại phương sách và mục tiêu của tên Đồ tể khát máu này. Cả đời ông ta chỉ biết theo gương Stalin trong việc đối xử với nhân dân lẫn đồng chí. Cụ thể là qua cuộc , vụ Nhân văn Giai phẩm, vụ Xét lại chống đảng, cuộc Tàn sát Mậu Thân… Thế nhưng, với bản chất gian manh, HCM luôn ném đá giấu tay (ch. 8), đứng đàng sau mọi hành vi bạo lực của đồng đảng và đồ đệ (như bán cụ , giết bà Cát Hanh Long, tàn sát mọi tổ chức quốc gia cùng chống ngoại thù chung của Dân tộc…), ứng xử vô cùng tàn ác mà bao giờ cũng tỏ ra đạo đức nhân bản, thậm chí trong cả bản Di chúc cuối đời. Là kẻ đã đi hết biển (ch. 9), bôn ba khắp nơi hải ngoại như bao nhà cách mạng đương thời, Hồ Chí Minh và đồng đảng đã chỉ đem về cho Tổ quốc, du nhập vào đất nước một chủ nghĩa sai lầm, một chế độ phi nhân và một chính đảng tàn bạo. Tóm lại, ông ta chỉ là một chính trị gia tồi tệ (ch. 10), thay vì cai trị cho minh chính, theo vương đạo, đem lại hạnh phúc no ấm cho toàn dân, an vui và thăng tiến cho đồng bào, thì ngược lại chỉ biết thống trị theo bá đạo, toàn trị độc tài độc đảng, dẫn đến bao thảm họa cho Tổ quốc và Dân tộc.

Nay nhân cái gọi là “kỷ niệm 150 năm sinh nhật của Hồ Chủ tịch”, chúng tôi phổ biến này không ngoài mục đích phơi bày bộ mặt phản dân hại nước của tay Tội đồ Dân tộc số một đó.      **

Vào lúc đó, cụ đang ở Bắc Kinh, làm biên tập viên cho báo Đông Á Tân Văn, chính cụ đã viết lại trong niên biểu khi “thột nhiên nghe được tin Phan Bá Ngọc bị ám sát ở Hàng Châu” (tr. 200): “Ngày 15 tháng giêng năm Nhâm Tuất, chính là ngày Nguyên tiêu, người Hàng Châu có tục xem đèn bên bờ Hồ Tây, đèn nháy như sao, náo nhiệt cực kỳ. Hốt nhiên trong ngàn tiếng pháo tre, nghe ba tiếng súng lục, tức khắc có người chết nằm ngã giữa đất, máu lấm toàn thân; lính Cảnh sát Tàu lại, soát ở trong người bị bắn có 2.150$ và một đồng hồ vàng trị giá 60$ mà người đó đã tuyệt mệnh. Ôi! Người đó mà cũng đồng bào ta! Mà lại con nhà cựu thù với Pháp đó! Ai giết người nầy? Chính là người thiếu niên sắc sảo đáng gọi là liệt sĩ: Lê Tán Anh (tức Lê Hồng Sơn)”.

Bây giờ, sau Mùa Bịt miệng 2007, đến Mùa Phá Tòa Khâm sứ Hà Nội 2008, nếu có lời chất vấn: “Bác Hồ bảo Phan Bá Ngọc đã bán cụ cho Pháp, vụ mua bán xảy ra ngày 30-5-1925, nhưng Phan Bá Ngọc đã bị bắn chết vào ngày rằm tháng giêng 1922, tức là hơn 3 năm trước đó, làm sao ông có thể đội mồ sống dậy để bán cụ Phan cho được?” Tác giả đã đặt câu hỏi như vậy. Bây giờ, để minh oan cho Bác, đứa cháu ngoan nào hay văn nô nào trong Đảng có thể trả lời!? Làm sao minh oan cho được! Bác đã là thủ phạm bán cụ Phan, mà còn “lạy ông tôi ở bụi này”. Bác thật sự “gian mà không ngoan”!

Ném viên đá khổng lồ vào miền Bắc

Đúng ra HCM không ném một viên đá khổng lồ mà đã ném muôn vạn viên đá nhỏ. Trong truyện Tây Du K ý, nhân vật thần thoại Tôn Hành Giả làm phép bứt một nắm lông của mình, bỏ vào miệng nhai nhỏ, rồi phun ra thành muôn ngàn Tiểu Tôn Hành Giả để cho ông sai khiến. Trong chiến dịch , nhân vật HCM cũng làm y như vậy. Từ Phủ Chủ tịch (vào thuở đó có thể ở T theo lời kể của T. Lan), ông đã ném hàng vạn viên đá ra khắp nơi ở miền Bắc. Viên đá trúng ai thì người ấy chết… Như viên đá đầu tiên, Bác đã ném tới Thái Nguyên, và Bác đã giết ngay bà Năm Cát Hanh Long! Nhưng sức đâu mà “Bác Hồ nhà ta” ném xa như vậy. Thì HCM cũng làm y như Tôn Hành Giả. Bác đã dùng những Tiểu HCM đi khắp nơi để t công tác CCRĐ thay cho mình. Mỗi một viên đá là một Tiểu HCM. Xin qu ý bạn đọc thứ lỗi vì người viết đã khá dài dòng để chỉ muốn nói rằng trong chiến dịch CCRĐ, HCM chính là thủ phạm đã ném đá giấu tay và vấy đổ trách nhiệm cho Trường Chinh và các người .

Đi ngược dòng thời gian và tìm đến cội nguồn của chiến dịch CCRĐ, từ Cục Lưu trữ Quốc gia Liên Xô tận Mạc Tư Khoa, ta phát giác được 2 bức thư của HCM gởi cho Stalin, viết bằng tiếng Nga (Nguồn http://www.phusa.info/ do Thanh Nam tạm dịch).

Bức thư thứ nhất viết ngày 30-10-1952:

Đồng chí Stalin thân mến,

Tôi bắt đầu soạn thảo đề án của đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.

Tôi gởi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.

Những yêu cầu HCM muốn trình bày với Stalin là: 1- Xin Stalin gởi đến Việt Nam hai đồng chí Liên Xô biết tiếng Pháp để làm quen và tìm hiểu thực trạng. 2- Xin gởi tới Liên Xô từ 50 đến 100 du học sinh Việt Nam. 3- Xin 10 tấn thuốc kí ninh. Và điều 4- Xin 144 khẩu cao xạ 37 li, 72 khẩu pháo trận địa 76,2 li, và 200 khẩu súng phòng không và tổng số đạn cho tất cả các loại là 10 cơ số cho mỗi khẩu.

HCM chấm dứt bức thư thứ sau:

Sau khi nhận những chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.

Gởi tới đồng chí lời chào Cộng sản và lời chúc tốt đẹp nhất.

HCM (kí tên bằng Hán tự), ngày 30-10-1952

Qua hôm sau, 31-10-1952, HCM gởi bức thư thứ hai:

Đồng chí Stalin thân mến!

Tôi gửi cho đồng chí đề án CCRĐ của đảng Lao Động Việt Nam. Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của 2 đồng chí Liu Shaoshi và Van Szia Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này. Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.

Gửi lời chào Cộng sản.

HCM (kí tên chữ Việt), ngày 31-10-1952

Chuyện đời “có lửa mới có khói, cho nên hễ có nạn nhân bị sát hại thì phải có kẻ giết người, án sát nhân nào cũng phải có thủ phạm. Khi có nhiều thủ phạm, thì ta lại phân biệt chính phạm và tòng phạm. Do hai bức thư trên làm tang chứng, lịch sử sẽ viết rằng: “Đề án CCRĐ của đảng Lao Động Việt Nam là do HCM qua Liên Xô soạn thảo với sự giúp đỡ của hai đồng chí Trung Cộng Liu Shaoshi và Van Szia Sian. Sau đó đề án được đệ trình lên đồng chí Stalin của Liên Xô để duyệt xét và cho chỉ thị và sau cùng được HCM mang về ban hành trên miền Bắc VN.

Ta thường nói “Búa rìu dư luận, dư luận một thời mà còn có búa rìu, lẽ nào lịch sử nghìn đời lại không có tòa án và pháp trường hay sao? Án sát nhân giết chết mấy trăm ngàn nông dân giỏi tay nghề ở miền Bắc, vùng châu thổ sông Hồng (vì giỏi nghề nông, cần mẩn, và biết ăn biết để nên các nông dân nghèo mới thành trung nông, phú nông và địa chủ), vụ án giết người khủng khiếp nhất trong lịch sử Việt Nam bởi lẽ nạn nhân trước khi bị giết còn bị hành hạ, đánh đập, nhục mạ vô cùng tàn nhẫn, sách lược giết người đại quy mô đó lại do Âm mưu Quốc tế của HCM từ hang Pắc Bó đến tận Mạc Tư Khoa để sắp xếp cùng với các đồng chí Cộng sản Nga Tàu của ông. HCM đã đi vào lịch sử là Chính phạm của vụ án CCRĐ, lẽ nào Tử tội HCM trốn thoát khỏi Pháp trường Lịch sử? HCM phải đền mạng, không phải đền một mạng, mà phải đền cả mấy trăm ngàn lần, cả triệu lần cũng nên! Những đoạn viết sau đây chỉ để cho các thế hệ tương lai nhận rõ HCM“mặt người dạ thú và tội ác của ông là tuyệt vô nhân đạo”. Trong bài viết ký tên Đ.X., HCM đã kết án các địa chủ những lời như vậy. Nhưng thật sự không có địa chủ nào “mặt người dạ thú” bởi lẽ không có địa chủ nào ở Việt Nam phạm tội giết người cả. Chỉ có Chủ tịch HCM phạm tội giết vô số địa chủ mà thôi. Cho nên trong lịch sử VN, chỉ có HCM là “mặt người dạ thú và tội ác của ông là tuyệt vô nhân đạo, duy nhất chỉ có một mình ông xứng danh như vậy! Lời của ông kết án địa chủ, bây giờ luận xét lại, Dân tộc xin hoàn trả lại cho ông! Suy ra chính ông đã tự chửi mình!

Chính phạm giết bà Năm Cát Hanh Long

Ngày 21-7-1953, trên báo Nhân dân của Đảng có một bài viết tựa đề “Địa chủ ác ghê” lời lẽ vô cùng điêu ngoa, vu khống ba mẹ con bà Năm Cát Hanh Long đã giết hại tất cả 260 người nông dân vô tội. Bài báo ký tên là C.B. Không ai biết C.B. là ai. Mãi cho đến 54 năm sau, một người Việt ở Úc Châu tên tìm trong tập 6 của bộ HCM toàn tập có 15 bài viết của HCM ký tên C.B. (=Của Bác). Nhưng trong 15 bài viết đó lại không có bài “Địa chủ ác ghê”! Thì ra bài viết đó quá ư đểu cáng, Bác đặt điều phỉ báng cực kỳ phi lý, đọc lên chỉ làm trò cười cho mọi người, nên Đảng phải đánh lờ bỏ quên đi để cho “Bác của chúng” khỏi mang tiếng.

Với bài báo “Địa chủ ác ghê”, HCM đã quyết tâm kết án tử hình bà Năm Cát Hanh Long rồi! Bà Năm đã sát hại 260 nông dân vô cùng dã man “theo lời vu khống của Bác” thì bà phải chết thôi! Vậy mà Bác lại phát biểu trước Bộ Chính trị rằng: “Tôi đồng ý người có tội thì phải xử thôi, nhưng tôi cho là không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà mà người ấy lại cũng giúp đỡ cho cách mạng. Người Pháp nói rằng không nên đánh đàn bà dù đánh bằng một cành hoa. Bác đã dã tâm kết án tử hình bà Năm, vậy mà ngoài miệng còn lôi kéo “Phép nịnh đầm” của Pháp vào để chống chế! Thế mới biết bộ mặt giả nhân giả nghĩa đáng ghê tởm của HCM, đúng là “mặt người dạ thú”!

Tìm ra tác giả bài “Địa chủ ác ghê” là HCM đã là một kỳ công trong lịch sử. Sau đó cây viết trẻ còn tìm trong HCM, Biên niên tiểu sử, tập 5 tr. 418, thêm một bài viết của HCM dưới ẩn danh là Đ.X. viết như sau: “Bài viết của Chủ tịch HCM “Địa chủ phản động ác ghê”, ký bút danh Đ.X, đăng trên báo Cứu Quốc số 2459 (ngày 2-11-1953), tố cáo tội ác của một số địa chủ phản động đã cấu kết với Thực dân và bù nhìn để phản dân, phản nước, mưu phá hoại Chính sách Ruộng đất của chính phủ. Chúng là bọn mặt người dạ thú và tội ác của chúng là tuyệt vô nhân đạo…

Đến ngày 19-12-1953, Chủ tịch HCM ký sắc lệnh cho t CCRĐ tại tỉnh Thái Nguyên là ATK của Việt Cộng (ATK=An toàn khu). Đến đây, hậu trường chánh trị của CCRĐ hiện ra rõ như chuyện “Đêm giữa ban ngày. HCM đã chuẩn bị viên đá đầu tiên ném vào bà Nguyễn Thị Năm tuần tự như sau:

1- Ngày 30 và 31-10-1952 đến Mạc Tư Khoa đệ trình lên Stalin “Đề án CCRĐ của đảng Lao Động VN”để xin chỉ thị và nhân tiện xin súng đạn. 2- Ngày 21-7-1953 viết bài “Địa chủ ác ghê” bút danh C.B. để kết án tử hình bà Năm Cát Hanh Long. 3- Ngày 2-11-1953 viết thêm bài “Địa chủ phản động ác ghê” ký bút danh Đ.X. 4- Và sau cùng, ngày 19-12-1953 ký sắc lệnh ban hành CCRĐ khởi đầu ở tỉnh Thái Nguyên để bắt bà Năm Cát Hanh Long phải là nạn nhân đầu tiên.

 

Đã xem 14 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments