1

1

Ta ngồi viết, sông Hương bay thành nét thảo câu thơ…