1

1

Con chuồn chuồn trước cửa. Bay thấp mà gọi mưa.