1

1

Mưa trên phố xưa cho người thôi dại khờ… Từng mùa đi cho nắng chia đôi bờ!