(Nhảy vào mật khu địch quân)

Lê Đắc Lực – Tàn Cơn Binh Lửa (3) – Mật Khu A-Shau

chuyện kể của Cựu Đại Úy Biệt Cách Dù Lê Đắc Lực 3)- Mật Khu A-Shau “Ả Sầu?” hay “Hổ huyệt?”  “Bất nhập hổ huyệt An đắc hổ tử.” * Đại Úy Phan Văn Khánh, Tiểu Đoàn Trưởng (thay thế Thiếu Tá Lê Như Tú đã bị tử thương trong biến cố Tết Mậu […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 320 other followers